กิจกรรมด้านความปลอดภัย

อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2566

อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

 


 

อบรมความปลอดภัยในการใช้รถยก(Forklift) 2563

 


 

อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

 


 

บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จัดอบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (3ผู้) 2562

 


 

บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ระดับ Platinum ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ    ครั้งที่ 33 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

 

 


 

 

         บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Aiccident Campaign 2019) ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 


 

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ 2562

 

 


 

 

2561 อบรมหลักสูตรการใช้รถ x lift และ boom lift

เพื่อให้พนักงานที่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 


 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 


 

อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

 

 


 

 

อบรมการควบคุมและการใช้งานอุปกรณ์เครน

          เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้งานอุปกรณ์เครนสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

 


 

อบรม KYT

             บริษัทมีการจัดการอบรม Kiken Yochi Training เพื่อสร้างจุดแข็งของทีมงานคือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ

             ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียระหว่างการปฏิบัติงาน

 

 

 


 

 

บริษัทฯรับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยโดยลูกค้า

               เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามีความมั่นใจในการทำงานของบริษัทฯว่ามีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพสามารถส่งมอบงานที่ได้

               คุณภาพให้กับลูกค้าแน่นอน

 

 


 

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

                      เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ทางบริษัทจึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงต้องติดตั้งอุปกรณ์ด้านความ

                      ปลอดภัยทุกครั้งเมื่อต้องปฏิบัติงานบนที่สูง

 

 

 


 

อบรมการใช้รถ X-lift และ Boomlift

                   เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้งานอุปกรณ์ รถ X-lift และ Boomlift สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่าง

                   มีประสิทธิภาพและปลอดภัย