ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

บริการของเรา

งานระบบไฟฟ้า

งานระบบการสื่อสาร

งานระบบป้องกันอัคคีภัย

งานระบบดับเพลิง

งานระบบอากาศ

งานระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์

งานโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างอาคารและโรงงาน

งานปรับปรุงอาคารและโรงงาน

งานติดตั้งเครื่องจักร

งานตรวจสอบอาคาร